Nồi gang kho tộ

Nồi gang kho tộ trắng sạch,KHÔNG gỉ sét ra ten